Tháng bảy

Tác giả: Tuyệt Tiểu Oa Nhi

Nguồn : Baidu + qtfanfic (thanks ss Herminone đã share một bản raw ^.^)

Thể loại: Ngược, bối cảnh thật, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: On-going

Editor: KazunoTakahashi

Mục lục

     Chapter 1-1  ♥  1-2  ♥  Chapter 2

Chapter 3-1  ♥  3-2

  Chapter 4 ♥  Chapter 5-1  ♥  5-2

Chapter 6-1

Advertisements