Game Online 33 ngày

Tác Giả : 不弃家的豆花酱 (Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương)

Nguồn : 【ibelieveyj】 (Thanks ss Hermione12  vì đã share raw bộ này)

Thể Loại : Võng du, Phúc hắc trầm mặc công x Manh tạc mao thụ, Ngọt, Hài, HE

Editor: Ginny

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn (33 chapter + 6 extra)

Tình trạng bản edit:  On Going

Permission: capture-20130910-144117

Truyện đã được xuất bản bên Trung:

Mục lục

Chapter 1 ◕‿◕ Chapter 2.1 ◕‿◕ Chapter 2.2 ◕‿◕ Chapter 2.3

Chapter 3.1 ◕‿◕ Chapter 3.2 ◕‿◕ Chapter 3.3

Chapter 4.1 ◕‿◕ Chapter 4.2

Chapter 5.1 ◕‿◕ Chapter 5.2 ◕‿◕ Chapter 5.3

Advertisements